algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden van By Wharf B.V. h.o.d.n. LINQ, Go Work Projects B.V., Powerplay Security B.V. en LINQ Flex B.V. ingeschreven in de KVK van Amsterdam. 

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Uitzendonderneming: iedere natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf aan een inlener uitzendkrachten ter beschikking stelt voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van deze inlener;

  2. Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon die door tussenkomst van een uitzendonderneming werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van een inlener op grond van ter beschikking stelling, uitlening, uitzending, detachering of op welke grond dan ook;

  3. Inlener: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door tussenkomst van een uitzendonderneming voorziet van uitzendkrachten;

  4. Inleenovereenkomst: de overeenkomst tussen een uitzendonderneming en een inlener op basis waarvan een uitzendkracht ten behoeve van die inlener door tussenkomst van die uitzendonderneming werkzaamheden zal verrichten;

  5. Inlenerstarief: het bedrag per uur dat de inlener aan de uitzendonderneming verschuldigd is voor de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht exclusief BTW en andere verhogingen van overheidswege;

  6. Uitzendovereenkomst: de arbeidsovereenkomst waarbij de uitzendkracht door de uitzendonderneming ter beschikking wordt gesteld van een inlener om krachtens een door deze met de uitzendonderneming gesloten inleenovereenkomst arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van die inlener;

  7. Arbeidsbemiddelingsonderneming: iedere natuurlijke of rechtspersoon die ten behoeve van een werkgever, een werkzoekende, dan wel beiden, behulpzaam is bij het zoeken van arbeidskrachten onderscheidenlijk arbeidsgelegenheid, waarbij de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht dan wel een aanstelling tot ambtenaar wordt beoogd;

  8. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van een arbeidsbemiddelingsonderneming;

  9. Arbeidsbemiddelingsovereenkomst: de overeenkomst tussen een arbeidsbemiddelings-onderneming en een opdrachtgever en/of een werkzoekende tot het verrichten van de in lid 7 genoemde diensten.

  10. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over uitzendkrachten, wordt bedoeld: mannelijke en vrouwelijke uitzendkrachten en waar gesproken wordt over hem en/of hij, wordt bedoeld: hem/haar of hij/zij.

  11. Uitzendbeding: de bepaling in de uitzendovereenkomst waarbij wordt bedongen dat de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht door de uitzendonderneming aan de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtgever ten einde komt (zie artikel 7:691 lid 2 BW);

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van de uitzendonderneming aan, en op iedere inleenovereenkomst tussen de uitzendonderneming en een inlener waarop de uitzendonderneming deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, alsmede op de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen de uitzendonderneming en een inlener, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

  2. De inlener met wie eenmaal op deze voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later met de uitzendonderneming gesloten inleenovereenkomst in te stemmen.

  3. Alle aanbiedingen, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn vrijblijvend.

  4. De uitzendonderneming is niet gebonden aan algemene voorwaarden van de inlener voor zover die afwijken van deze voorwaarden.

  5. Als enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3. Wijze van facturering

  1. De facturen van de uitzendonderneming zijn mede gebaseerd op de ingevulde en door de inlener voor akkoord bevonden tijdverantwoordingsformulieren.

  2. De inlener is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige en volledige invulling en accordering van de tijdverantwoordingsformulieren. De accordering vindt plaats via ondertekening van het tijdverantwoordingsformulier, tenzij anders overeengekomen.

  3. Bij verschil tussen een bij de uitzendonderneming ingeleverd tijdverantwoordingsformulier en het door de inlener behouden afschrift daarvan geldt het bij de uitzendonderneming ingeleverde exemplaar als juist, tenzij de inlener het tegendeel aantoont.

  4. Als de uitzendkracht de gegevens op het tijdverantwoordingsformulier betwist, kan de uitzendonderneming het aantal gewerkte uren en overige kosten factureren volgens de opgave van de uitzendkracht, tenzij de inlener aantoont dat de tijdverantwoordingsformulieren correct zijn.

  5. Als de inlener niet aan het gestelde in lid 2 van dit artikel voldoet, kan de uitzendonderneming besluiten om de inlener te factureren op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden. De uitzendonderneming gaat hiertoe niet over zolang er geen redelijk overleg daaromtrent met de inlener heeft plaatsgevonden.

  6. De inlener draagt er zorg voor dat de facturen van de uitzendonderneming zonder enige inhouding, korting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum zijn betaald.

  7. Tariefwijzigingen tengevolge van CAO-verplichtingen en wijzigingen in of tengevolge van wet- en regelgeving zoals fiscale en sociale wet- en regelgeving, worden met ingang van het tijdstip van die wijzigingen aan de inlener doorberekend en zijn dienovereenkomstig door de inlener verschuldigd, ook als deze wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van een inleenovereenkomst.

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden

  1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met de opdrachtgever in de raamovereenkomst

  2. Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan de uitzendonderneming werken voor de inlener bevrijdend.

  3. Rechtstreekse betaling, dan wel verstrekking van voorschotten door de inlener aan de uitzendkracht zijn niet toegestaan, ongeacht de reden waarom of de wijze waarop zulks geschiedt. Dergelijke betalingen en verstrekkingen regarderen de uitzendonderneming niet en leveren geen grond op voor enige schuldaflossing of verrekening.

  4. Als de inlener een factuur betwist, zal dit binnen acht dagen na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk door de inlener aan de uitzendonderneming kenbaar worden gemaakt, op straffe van verval van het recht op betwisting. Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van de inlener niet op.

  5. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de inlener van enig door hem verschuldigd bedrag, is hij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de inlener administratiekosten verschuldigd van 2% van het factuurbedrag met een minimum van € 75,-en tevens een vertragingsrente van 1% per maand, een gedeelte van een maand voor een hele maand rekenende, over het bruto factuurbedrag aan de uitzendonderneming verschuldigd.

  6. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, die de uitzendonderneming moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de inlener, zijn voor rekening van de inlener. De buitengerechtelijke incassokosten van de uitzendonderneming, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van € 500,00 vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom.

Artikel 5. Ontbinding

  1. Als een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de inleenovereenkomst te voldoen, is de andere partij - naast hetgeen in de inleenovereenkomst is bepaald - gerechtigd de inleenovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de ernstige tekortkoming te zuiveren.

  2. Voorts is de uitzendonderneming gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de inleenovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden als:

  • indien de inlener in ernstige mate toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van hetgeen in deze overeenkomst is bepaald of van hetgeen uit deze overeenkomst voortvloeit ten gevolge waarvan voortzetting van de overeenkomst niet gevergd kan worden, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente;

  • bij enig handelen of nalaten verwijtbaar aan de inlener nu en/of in de toekomst gelieerde ondernemingen, haar aandeelhouders en/of de vruchtgebruikers van de aandelen, voor zover van toepassing, ten gevolge waarvan het onmogelijk blijkt uitvoering te geven aan de inleenovereenkomst

  • indien de inlener een dringende reden verschaft, verkeert in staat van faillissement, surseance van betaling aanvraagt, een akkoord aan haar schuldeisers aanbiedt of indien er beslag op haar goederen c.q. vermogen wordt gelegd;

  1. Als de inlener op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de inleenovereenkomst had ontvangen, kan hij de inleenovereenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens de uitzendonderneming nog niet is uitgevoerd.

  2. Bedragen die de uitzendonderneming vóór de ontbinding aan de inlener heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de inleenovereenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door inlener aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

  3. Als de inlener, na ter zake in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de inleenovereenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is de uitzendonderneming gerechtigd haar verplichtingen jegens de inlener op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de inlener gehouden te zijn. Hiertoe is de uitzendonderneming eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

  1. Behoudens bepalingen van dwingend recht, alsmede met inachtneming van de algemene normen van redelijkheid en billijkheid, is de uitzendonderneming niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de uitzendkracht of aan zaken dan wel personeel of personen bij of van de inlener of een derde, welke schade is ontstaan als een gevolg van:

de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht door de uitzendonderneming aan de inlener, ook wanneer mocht blijken dat die uitzendkracht niet blijkt te voldoen aan de door de inlener aan hem gestelde vereisten;

  • de werkzaamheden van de uitzendkracht of het nalaten daarvan;

  • eenzijdige opzegging van de uitzendovereenkomst door de uitzendkracht ;

  • toedoen of nalaten van de uitzendkracht, de inlener zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de uitzendkracht.

  1. Eventuele aansprakelijkheid van de uitzendonderneming voor enige directe schade is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van de uitzendonderneming wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst voor haar rekening komt. Eventuele aansprakelijkheid voor enige directe schade van de uitzendonderneming waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering geen dekking verleend is in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot 50% van het betreffende gefactureerde dan wel te factureren bedrag. Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is de uitzendonderneming nimmer aansprakelijk.

  2. De uitzendonderneming is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van (elektronische) middelen van communicatie (bijvoorbeeld voor schade door vertraging, niet aflevering, openbaarmaking, onderschepping en/of manipulatie van elektronische berichten door derden of ontstane schade door gebruikte hard- en/of software of overbrenging van virussen en dergelijke).

  3. De inlener is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaaldekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel.

  4. De inlener vrijwaart de uitzendonderneming tegen alle eventuele vorderingen van de uitzendkracht of derden, tot vergoeding van iedere schade geleden door die uitzendkracht of derden, ten gevolge van of in verband met de (uitvoering van de) werkzaamheden van de uitzendkracht, de uitzendovereenkomst en/of de inleenovereenkomst.

  5. De in leden 1 en 2 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen, als er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de uitzendonderneming en/of diens leidinggevend personeel.

  6. De uitzendonderneming heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van de inlener ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van de uitzendonderneming maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken.

Artikel 7. Overmacht

  1. In geval van overmacht van de uitzendonderneming zullen haar verplichtingen uit hoofde van de inleenovereenkomst worden opgeschort, zolang de overmachttoestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de uitzendonderneming onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de inleenovereenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen.

  2. Zodra zich bij de uitzendonderneming een overmachttoestand voordoet als in lid 1 van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan de inlener.

  3. Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel.

  4. Zolang de overmachttoestand voortduurt zullen de verplichtingen van de uitzendonderneming zijn opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmachttoestand zijn ontstaan.

  5. Als de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachttoestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de inleenovereenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. De inlener is ook na zodanige beëindiging van de inleenovereenkomst gehouden de door hem aan de uitzendonderneming verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode vóór de overmachttoestand, aan de uitzendonderneming te betalen.

  6. De uitzendonderneming is tijdens de overmachttoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de inlener, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de inleenovereenkomst als in lid 5 van dit artikel bedoeld.

Artikel 8. Geschillen

  1. Op de inleenovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

  2. Ten aanzien van geschillen tussen partijen die verband houden met de inleenovereenkomst is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.

  3. Voor zover de berechting van dergelijke geschillen behoort tot de competentie ener rechtbank, zullen deze uitsluitend worden berecht door de rechtbank binnen het arrondissement waarbinnen de uitzendonderneming is gevestigd.

Hoofdstuk 2. VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN

Artikel 9. Het inlenen van uitzendkrachten

  1. De uitzendovereenkomst wordt aangegaan tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming. Op de uitzendovereenkomst is de CAO voor Uitzendkrachten van toepassing. Tussen de inlener en de uitzendkracht bestaat er geen arbeidsovereenkomst.

  2. Bij het terbeschikkingstelling van de uitzendkracht door de uitzendonderneming aan de inlener, werkt de uitzendkracht feitelijk onder leiding en toezicht van de inlener. De inlener neemt daarbij dezelfde zorgvuldigheid in acht als tegenover zijn eigen werknemers. De uitzendonderneming heeft als formele werkgever geen zicht op de werkplek en de te verrichten werkzaamheden.

  3. De werkzaamheden worden uitgevoerd zoals overeengekomen in de inleenovereenkomst. Als de inlener hiervan af wenst te wijken gedurende de inleenovereenkomst, geschiedt dit uitsluitend in overleg met de uitzendonderneming.

Artikel 10. (Uur)beloning en overige vergoedingen van de uitzendkracht

  1. Het loon en de vergoedingen van de uitzendkracht worden vooraf aan de terbeschikkingstelling en zo nodig gedurende de terbeschikkingstelling bepaald en zijn gelijk aan het loon en vergoedingen die worden toegekend aan vergelijkbare werknemers, werkzaam in gelijkwaardige functies, in dienst van de inlener (het zogenoemde loonverhouding voorschrift).

  2. Onder het loon en overige vergoedingen vallen de volgende componenten:

  • uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal;

  • de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting. Deze kan - zulks ter keuze van de uitzendonderneming - gecompenseerd worden in tijd en/ of geld;

  • toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waar onder feestdagentoeslag) en ploegendienst;

  • initiële loonstijging;

  • onbelaste kostenvergoedingen: reiskosten, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk wegens de uitoefening van de functie;

  • periodieken.

Voor verschillende sectoren kunnen verschillende voorwaarden van toepassing zijn. Voor uitzendkrachten werkzaam in de bouwsector zullen in ieder geval afwijkende voorwaarden gelden. De inlener verklaart zich te conformeren aan een verschil in voorwaarden ingegeven door hetgeen gebruikelijk is per sector.

  1. De inlener informeert de uitzendonderneming tijdig over de componenten zoals genoemd in lid 2 en is verantwoordelijk voor het juist aanleveren van deze gegevens. De uitzendonderneming zal hiervoor een registratieformulier ter beschikking stellen.

  2. De uitzendonderneming kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van onjuiste gegevens die voortvloeien uit de aangeleverde gegevens van de inlener zoals genoemd in lid 2. De aansprakelijkheid voor de gevolgen van onjuist verstrekte informatie door de inlener, ligt bij de inlener.

  3. Als het loon en de vergoedingen van de uitzendkracht niet kunnen worden vastgesteld volgens het loonverhouding voorschrift, dan worden ze vastgesteld in overleg tussen uitzendonderneming, uitzendkracht en inlener vastgesteld. Leidraad hierbij zijn het opleidingsniveau en de ervaring van de uitzendkracht en daarnaast de verantwoordelijkheden en benodigde capaciteiten die invulling van de functie met zich meebrengen.

  4. Als de inlener, nadat de uitzendkracht is verschenen op de werkplek, minder dan drie uren gebruik maakt van diens arbeidsaanbod, is de inlener verplicht tot betaling van het inlenerstarief over ten minste drie uren per oproep als:

  • de overeengekomen omvang van de arbeid minder dan 15 uur per week bedraagt en de werktijden niet zijn vastgelegd; of de inlener de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig heeft vastgelegd.

 Artikel 11. Inhoud van de inleenovereenkomst en opzegtermijnen

  1. In de inleenovereenkomst wordt de duur van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht vermeld en wanneer deze op voorhand nog niet duidelijk is, een zo nauwkeurig mogelijke schatting daarvan. Voor zover mogelijk en wenselijk worden daarin verder de begin- en einddatum van de terbeschikkingstelling, het aantal te werken uren, de opzegtermijn en de arbeidsvoorwaarden van de uitzendkracht vastgelegd.

  2. Als het uitzendbeding van toepassing is op de uitzendovereenkomst hoeven de uitzendonderneming of de inlener geen opzegtermijn in acht te nemen als zij de terbeschikkingstelling tussentijds wensen te beëindigen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

  3. Als het uitzendbeding niet van toepassing is op de uitzendovereenkomst is er sprake van een uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. In dit geval eindigt de inleenovereenkomst slechts door het verstrijken van de overeengekomen duur van de terbeschikkingstelling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

  4. Als de inlener de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht die op basis van een uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd werkzaam is tussentijds wenst te beëindigen, zal de inlener aan de uitzendonderneming een terstond opeisbare vergoeding verschuldigd zijn. Deze vergoeding bedraagt 100% vanhet laatst geldende inlenerstarief voor de betrokken uitzendkracht, vermenigvuldigd met het aantal van de in de inleenovereenkomst overeengekomen uren, gelegen in de periode vanaf het moment van tussentijdse beëindiging tot het moment van afloop van de inleenovereenkomst zoals in eerste instantie overeengekomen.

  5. Als de inlener de terbeschikkingstelling wenst te beëindigen terwijl er niets is overeengekomen omtrent de duur van de terbeschikkingstelling en de uitzendkracht op basis van de uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd werkzaam is, geldt een opzegtermijn van 20 werkdagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 Artikel 12. Aangaan rechtstreekse arbeidsverhouding door inlener met de uitzendkracht

  1. Het is de inlener verboden om medewerkers die door de uitzendonderneming zijn aangedragen en/of uitgezonden ten behoeve van de inlener, zelf in dienst te nemen of anderszins van hun diensten gebruik te maken.

  2. Als de inlener met een hem door de uitzendonderneming ter beschikking gestelde of te stellen uitzendkracht rechtstreeks een arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding wil aangaan, stelt hij de uitzendonderneming daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. Partijen treden vervolgens in overleg om de wens van de inlener te bespreken.

  3. Onder andersoortige arbeidsverhouding als bedoeld in dit artikel wordt onder meer verstaan:

  • het aanstellen als ambtenaar;

  • de overeenkomst van opdracht ;

  • de aanneming van werk;

  • het ter beschikking laten stellen van de uitzendkracht aan de inlener door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming) voor hetzelfde of ander werk.

  • De inlener gaat niet rechtstreeks een arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht aan, als de uitzendkracht de uitzendovereenkomst met de uitzendonderneming niet rechtsgeldig heeft beëindigd, onverminderd de overige verplichtingen van de inlener als bedoeld in lid 5 van dit artikel.

  • Als de inlener een arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding met de betrokken uitzendkracht aangaat, zonder toestemming van de uitzendonderneming, binnen een periode van 1040 te werken uren na aanvang van de inleenovereenkomst door de uitzendkracht te werken uren, dan wel na voordracht van de door de uitzendonderneming geworven en geselecteerde uitzendkracht, zal hij aan de uitzendonderneming een terstond opeisbare, niet voor matiging vatbare vergoeding verschuldigd zijn, onverminderd de aanspraken van de uitzendonderneming op volledige schadevergoeding. Deze vergoeding bedraagt 6 (zes) bruto maandsalarissen van de betreffende werknemer, uitgaande van het laatst verdiende salaris van de betreffende werknemer. Indien de werknemer tewerk is gesteld zonder dat er sprake is van een dienstbetrekking bedraagt deze vergoeding 1040 uur maal het bruto uurtarief zoals laatstelijk overeengekomen tussen partijen. Deze boete is direct opeisbaar ten gevolge van het enkele feit van overtreding.

  • De inlener (doorlener) die niet zijn eigen personeel uitleent, maar de door hem ingeleende uitzendkracht op zijn beurt weer uitleent aan een ander, de uiteindelijke inlener, is aan de uitzendonderneming (werkgever) de vergoeding verschuldigd zoals bedoeld in lid 5 van dit artikel, als een rechtstreekse arbeidsverhouding wordt aangegaan tussen de uiteindelijke inlener en de uitzendkracht binnen een periode van 1040 te werken uren na aanvang van de inleenovereenkomst.

  • De inlener zal naar vermogen bevorderen dat met haar gelieerde vennootschappen dezelfde verplichtingen, als bedoeld in dit artikel in acht zullen nemen.

Artikel 13. Selectie van uitzendkrachten

  1. De uitzendkracht wordt door de uitzendonderneming gekozen enerzijds aan de hand van de bij de uitzendonderneming bekende hoedanigheden en kundigheden van de voor uitzending beschikbare uitzendkrachten en anderzijds aan de hand van de door de inlener aan de uitzendonderneming verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden.

  2. Niet functierelevante eisen bij het verstrekken van inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, kunnen niet door de inlener worden gesteld. In ieder geval zullen deze door de uitzendonderneming niet worden gehonoreerd.

  3. De inlener heeft het recht om, als een uitzendkracht niet voldoet aan de door de inlener gestelde eisen, dit binnen 4 uur na de aanvang van de werkzaamheden aan de uitzendonderneming kenbaar te maken. In dat geval is de inlener gehouden de uitzendonderneming minimaal te betalen aan de uitzendkracht verschuldigde beloning en vergoedingen, vermeerderd met het werkgeversaandeel in de sociale lasten en premie heffing en uit de CAO voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 14. Zorgverplichting inlener en vrijwaring jegens de uitzendonderneming

  1. De inlener is ervan op de hoogte dat hij volgens de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 7: 658 BW de verplichting heeft om te zorgen voor een veilige werkplek van de uitzendkracht. De inlener verstrekt de uitzendkracht concrete aanwijzingen om te voorkomen dat de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Tevens verstrekt de inlener de uitzendkracht persoonlijke beschermingsmiddelen voor zover noodzakelijk.

  2. Tijdig voordat de terbeschikkingstelling een aanvang neemt, verstrekt de inlener aan de uitzendkracht en uitzendonderneming de noodzakelijke informatie over de verlangde beroepskwalificatie van de uitzendkracht, alsmede de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.

  3. De inlener is tegenover de uitzendkracht en uitzendonderneming aansprakelijk voor en dientengevolge gehouden tot vergoeding van de schade die de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitzendkracht, alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.

  4. Als de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is de inlener overeenkomstig artikel 6:108 BW jegens de in dat artikel bedoelde personen en jegens de uitzendonderneming gehouden tot vergoeding van de schade aan de bedoelde personen, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitzendkracht, alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.

  5. De inlener is verantwoordelijk voor de veiligheid van de uitzendkracht en zal zordragen voor veilige werkomstandigheden. De inlener vrijwaart de uitzendonderneming te allen tijde tegen alle aanspraken jegens de uitzendonderneming, van of door de uitzendkracht of van of door derden, ingesteld in verband met de door de ter beschikking gestelde uitzendkracht geleden schade alsmede alle aanspraken wegens het niet nakomen door de inlener van de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichtingen. De inlener verleent de uitzendonderneming de bevoegdheid haar aanspraken ter zaken aan de direct belanghebbende(n) te cederen, dan wel mede namens de uitzendonderneming tegen de inlener geldend te maken.

  6. De inlener is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaaldekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in dit artikel.

 Artikel 15. Identificatie en persoonsgegevens

  1. De inlener stelt bij aanvang van de terbeschikkingstelling van een uitzendkracht diens identiteit vast aan de hand van een origineel identiteitsdocument en neemt een afschrift van dit document op in zijn administratie.

  2. De inlener behandelt de hem in het kader van de terbeschikkingstelling ter kennis gekomen persoonlijke gegevens van uitzendkrachten vertrouwelijk en verwerkt deze in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

  3. De uitzendonderneming is niet aansprakelijk voor boetes of claims die de inlener worden opgelegd omdat hij zijn verplichtingen als in de voorgaande leden bedoeld, niet is nagekomen.

 Artikel 16. Auto van de zaak, bedrijfssluiting en Eerste Dag Melding

  1. Als de inlener voornemens is de uitzendkracht een auto ter beschikking te stellen, deelt de inlener dit onverwijld mede aan de uitzendonderneming. Uitsluitend in overleg met de uitzendonderneming komt de inlener met de uitzendkracht overeen dat de auto privé gereden mag worden, zodat de uitzendonderneming hiermee rekening kan houden in de loonheffing. Als de inlener dit nalaat is hij gehouden de schade te vergoeden die de uitzendonderneming lijdt, als zij wordt aangeslagen voor naheffing voor de loonheffing, en de bijtelling niet meer bij de uitzendkracht kan worden ingehouden.

  2. Als er gedurende de terbeschikkingstelling een bedrijfssluiting of verplichte vrije dag plaatsvindt, informeert de inlener de uitzendonderneming hieromtrent bij het aangaan van de inleenoverkomst, zodat de uitzendonderneming hiermee rekening kan houden bij het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden. Als de inlener dit nalaat is hij gedurende de bedrijfssluiting of verplichte vrije dag, aan de uitzendonderneming verschuldigd het aantal uur zoals overeengekomen in de inleenovereenkomst, vermenigvuldigd met het laatst geldende inlenerstarief.

  3. Als de uitzendkracht arbeid gaat verrichten na daartoe rechtstreeks door de inlener opgeroepen te zijn, wordt de uitzendonderneming voorafgaand aan de terbeschikkingstelling direct door de inlener geïnformeerd in verband met de verplichte Eerste Dag Melding door de uitzendonderneming. Als de inlener dit nalaat, is de inlener gehouden de eventuele boete of naheffing die de uitzendonderneming door de Belastingdienst wordt opgelegd wegens het niet of niet tijdig voldoen van de Eerste Dag Melding, aan de uitzendonderneming te vergoeden.

Hoofdstuk 3.
VOORWAARDEN VOOR ARBEIDSBEMIDDELING

Artikel 17. Toepasselijkheid algemene bepalingen

  1. De in hoofdstuk 1 van deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen zijn overeenkomstig van toepassing op de relatie tussen arbeidsbemiddelingsonderneming en opdrachtgever, uitgezonderd het in artikel 3 leden 1, 2, 3, 4, 5 en 7 bepaalde.

  2. Waar in hoofdstuk 1 van deze algemene voorwaarden wordt gesproken over: ”uitzendonderneming”, ”inlener”, ”uitzendkracht” of ”ter beschikking stellen”, dient, wanneer sprake is van arbeidsbemiddeling, voor deze begrippen respectievelijk gelezen te worden: ”arbeidsbemiddelingsonderneming”, ”opdrachtgever”, ”werkzoekende” en ”arbeidsbemiddeling”.

  3. De definitie van ‘werkzoekende’ wordt als volgt; “iedere natuurlijke persoon die door tussenkomst van een arbeidsbemiddelingsonderneming werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van een opdrachtgever”.

Artikel 18. Honorarium en inhoud van de arbeidsbemiddelingovereenkomst

  1. Het door de opdrachtgever aan de arbeidsbemiddelingsonderneming verschuldigde honorarium kan bestaan uit, hetzij een van tevoren vast overeengekomen bedrag, hetzij uit een van tevoren overeengekomen percentage van het aan de werkzoekende aangeboden bruto jaarsalaris te vermeerderen met vakantiebijslag.

  2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het in lid 1 van dit artikel bedoelde honorarium slechts dan verschuldigd indien de arbeidsbemiddeling heeft geleid tot een arbeidsovereenkomst respectievelijk aanstelling tot ambtenaar met een door de arbeidsbemiddelingsonderneming geselecteerde werkzoekende.

  3. In de arbeidsbemiddelingsovereenkomst wordt, voor zover relevant, de duur van arbeidsbemiddeling, de wijze waarop deze door de arbeidsbemiddelingsonderneming wordt uitgevoerd en het daarvoor door de opdrachtgever aan de arbeidsbemiddelingsonderneming verschuldigde honorarium opgenomen.

  4. Onder het honorarium wordt niet verstaan de plaatsings- en productiekosten van advertenties, de reis- en verblijfkosten van de werkzoekende en de kosten van een psychologische test. Deze en eventuele andere pro memorie posten worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht.

Artikel 19. Aangaan arbeidsverhouding door opdrachtgever met de werkzoekende

Als de opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht tot arbeidsbemiddeling of binnen zes maanden na beëindiging daarvan zelf rechtstreeks of indirect een arbeidsovereenkomst aangaat met dan wel overgaat tot aanstelling van een door de arbeidsbemiddelingsonderneming geselecteerde werkzoekende, is hij aan de arbeidsbemiddelingsonderneming verschuldigd een terstond opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare, boete gelijk aan het door de opdrachtgever verschuldigde honorarium in het geval dat de opdrachtgever uit hoofde van de arbeidsbemiddeling een arbeidsovereenkomst of soortgelijke aanstelling zou zijn aangegaan met de werkzoekende  onverminderd de aanspraken van de arbeidsbemiddelingsonderneming op volledige schadevergoeding.

Artikel 20. Selectie van werkzoekende

  1. De werkzoekende wordt door de arbeidsbemiddelingsonderneming geselecteerd enerzijds aan de hand van de door opdrachtgever aan de arbeidsbemiddelingsonderneming verstrekte wensen omtrent diens hoedanigheden en kundigheden en verstrekte inlichtingen betreffende de aard van de functie en anderzijds aan de hand van de bij de arbeidsbemiddelingsonderneming bekende hoedanigheden en kundigheden van de werkzoekende.

  2. Niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van wensen en inlichtingen betreffende de gewenste kandidaat en de aard van de functie zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel, kunnen niet door de opdrachtgever worden gesteld. In ieder geval zullen deze door de arbeidsbemiddelingsonderneming niet worden gehonoreerd.